Personvernerklæring

Norsk Pantelotteri AS er et selskap i konsernet Olav Thon Gruppen og inngår således i konsernets overordnede personvernarbeid. Norsk Pantelotteri AS er konsesjonspliktig og av den grunn utstedes det en egen personvernerklæring for dette selskapet.

Pantelotteriet i Norge driver virksomheten i tråd med lotteritillatelsen utstedt av Lotteri- og Stiftelsestilsynet 17. februar 2017. Deltagelse i Pantelotteriet er anonymt. Du kan kjøpe lodd og heve gevinster opp til kr. 1.000,- i kassen i den butikken der du pantet, uten å oppgi personopplysninger. De kundene som vinner mer enn kr. 1.000,-, og som i tråd med reglene i vår lotteritillatelse må få gevinsten utbetalt til bankkonto, blir registrert i vår kundedatabase.

Norsk Pantelotteri AS, org. nr. 996 684 075, ved daglig leder Gaute Langdal er behandlingsansvarlig, og databehandler er Playsafe Norway AS, org. nr. 884 277 752, ved daglig leder Atle Bie Johansen, heretter omtalt i fellesskap som «Pantelotteriet».

Personopplysningene som lagres av Pantelotteriet er avhengig av størrelsen på gevinsten den enkelte har vunnet i Pantelotteriet:

Formålet med lagring av personopplysninger på kunder som hever gevinster større enn kr. 1.000,- og det rettslige grunnlaget for slik registrering og oppbevaring, følger av Pantelotteriet sine forpliktelser etter bokføringslovens bestemmelser vedrørende sporbarhet i økonomiske transaksjoner, jf. Bokføringslovens §13. I tillegg registreres opplysningene for å kunne gi vinnere av gevinster større enn eller lik kr. 1.000.000,- dokumentasjon i tråd med Skattelovens bestemmelser om dokumentasjon på tilfeldig inntekt og endring i formue, jf. Skatteloven §5-50 (2).

Det er kunden selv som oppgir personopplysningene (som nevnt over) til Pantelotteriet. Informasjonen avgis frivillig, men er en forutsetning for å kunne utbetale gevinster større enn kr. 1.000,- i tråd med bestemmelsene i Pantelotteriets lotteritillatelse.

Pantelotteriet utleverer ikke opplysninger til tredjepart, med mindre slik utlevering er hjemlet i Norsk lov. Pantelotteriet foretar ikke analyser eller annen behandling av registrerte opplysninger utover det som er beskrevet i dette dokumentet.

Pantelotteriet sletter personopplysningene i tråd med bokføringslovens bestemmelser.

Pantelotteriet lagrer personopplysningene elektronisk og dataene er sikret mot misbruk og manipulasjon i tråd med reglene nedfelt i «Tekniske krav for lotteri etter lotteriforskriften § 7» utarbeidet av Lotteri- og Stiftelsestilsynet. Våre rutiner er godkjent av testinstituttet NMI Gaming Ltd, i tråd med ISO/IEC 27001:2013 standarden og UK Gambling Commission Remote Gaming Standard, UKGC RTS:2015.

Pantelotteriets håndtering av personopplysninger reguleres av Norsk lov, og den registrertes rettigheter følger av Personopplysningsloven.

Informasjonssikkerhet

Vi tar informasjonssikkerhet på alvor og har etablert passende sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysningers integritet, tilgjengelighet og integritet. Tilgangen til dine personopplysninger er begrenset til ansatte som har et tjenstlig behov for slik tilgang.

Bruk av databehandlere

Pantelotteriet inngår databehandleravtale med alle virksomheter som behandler personopplysninger på vegne av oss. Våre databehandlere kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn slik som er avtalt med oss og beskrevet i denne personvernerklæringen.

Hvor lagres dine personopplysninger?

Personopplysninger som behandles av Pantelotteriet lagres på servere i Norge.

Rettigheter

Du har rett til innsyn og korrigering av personopplysninger eller begrensning av behandlingen som gjelder deg selv. Under visse forutsetninger har du også rett til å protestere mot behandlingen, samt rett til dataportabilitet. Videre kan du til enhver tid trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling av dine personopplysninger eller be om at personopplysninger slettes, såfremt slik sletting ikke medfører at Norsk Pantelotteri AS bryter vilkårene i lotteritillatelsen eller annen relevant Norsk lov.

Du har også rett til ikke å være gjenstand for en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling som har rettsvirkning for, eller på tilsvarende måte i betydelig grad, påvirker deg.

Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med lovverket kan du rette en klage til Datatilsynet (post@datatilsynet.no).

For å lese om bruk av informasjonskapsler, trykk her.

 

Øvrig informasjon og evt. innsyn i lagrede opplysninger om den registrerte kan fås ved henvendelse til Norsk Pantelotteri AS. Postboks 489 Sentrum, 0184 Oslo, eller support@pantelotteriet.net. Henvendelser må være skriftlig og innholdet fullt navn på den registrerte.